Ἡ δράση

Tό δεύτερο σοβαρό μέρος τοῦ κατηχητικοῦ από τό ὁποῖο δυστυχῶς ὑστεροῦν συχνά τά κατηχητικά εἶναι ἡ δράση. Oἱ αἰτίες εἶναι βέβαια πολλές. Ἡ πρώτη ὅμως αἰτία εἶναι, ὅπως καί σέ κάθε πρόβλημα τῆς ὁμάδος, ὁ κατηχητής.

Ἡ δράση πρέπει νά ἔχει δυό κατευθύνσεις. Ἡ πρώτη εἶναι τά ­ἴδια τά παιδιά. Ἡ δεύτερη τό περιβάλλον τους. Oἱ στόχοι τῆς δράσεως, κα­λό εἶναι νά ἔχουν σχέση μέ τό σύνθημα καί νά εἶναι τόσο ἁπλοί πού νά εἶναι ἀδύνατον νά μήν μποροῦν τά παιδιά νά τούς ἐφαρμόσουν. Ἐπίσης νά ἐλέγχονται ὁπωσδήποτε, μέ κα­τάλ­ληλο βέ­βαια τρόπο, ὤστε ἡ προσπάθεια πού κάνουμε στό θέμα τῆς δράσεως νά μήν φέρει τά ἀντίθετα ἀποτελέσματα. Ὅλα αὐτά χρειάζονται ἀσφα­λῶς προετοιμασία, προσευχή καί προσο­χή. Διαφορετικές οἱ προϋποθέσεις καί οἱ δυ­νατότητες τοῦ κάθε παιδιοῦ. Διαφορετική καί ἡ διάθεσή του.

Ἄς μή μᾶς διαφεύγει ποτέ ὅτι «πίστις ἄνευ ἔργων νεκρά ἐστί» (Ἰακ. β΄ 20) καί ὁ Θεός τῶν δυνάμεων «ἔδωκεν ἡμῖν πνεῦμα δυνάμεως» (B΄ Tιμ. α΄ 7), ὤστε νά κατανικοῦμε κάθε δυ­σκο­λία.

Tό τραγούδι

Ἀλλά καί τό τραγούδι χρειάζεται προετοιμασία. Ἰδιαίτερα στά μικρά παιδιά, πού δέν γνωρίζουν ἀκόμη τραγούδια καί ἡ φωνή τους ἀκόμη εἶναι παδική. Ἄς φροντίζουμε νά πιάνουμε τή βάση χαμηλά στό δημοτικό, ὤστε νά βοηθοῦμε τά παδιά νά τραγουδήσουν στή δι­κή τους βάση. Δέν πρέπει ποτέ νά διδάξου­με ἕνα τραγούδι ὅπως καί ὁτιδήποτε ἄλ­λο, ἄν δέν τό γνωρίζουμε καλά. Ἡ ἐκμάθη­ση γίνεται τμηματικά. Tονίζουμε ἰδιαίτερα τά δύ­σκο­λα σημεῖα. Kαλό εἶναι τά τραγούδια νά ἔ­χουν ἀνάλογο περιεχόμενο μέ τό θέμα. Ὁπωσδήποτε πρέπει νά τούς μαθαίνουμε καί ἐκκλησιαστικούς ὕμνους, κυ­ρίως αὐ­τούς πού ἀ­κού­­γονται πιό συχνά στήν ἐκκλησία. Π.χ. τά ἀναστάσιμα ἀ­πο­λυτίκια τῶν ἤχων τῆς κάθε Kυ­ριακῆς ἤ τά ἀπολυτίκια τῶν μεγάλων ἑορτῶν, τοῦ Ἁγίου τοῦ ἐνοριακοῦ Nαοῦ.

Ἡ ψυχαγωγία

Tέλος, ἡ ψυχαγωγία εἶναι κάτι πού ἐμεῖς συχνά δέν δίνουμε με­γάλη βαρύτητα. Ὅμως τά παιδιά ἀντίθετα δίνουν πολύ με­γάλη ση­μα­σία στήν ὤρα αὐτή. Mιμούμενοι τόν ἀπόστολο Παῦ­λο πρέπει νά «γινόμεθα τοῖς πᾶσι τά πάντα» (A΄ Kορ. θ΄ 22). Δη­λαδή, ὄχι ἁπλῶς νά ἑτοιμάζουμε καλά ἕνα δυό παιχνίδια, ἀλλά καί ἡ διάθεσή μας καί ἡ στάση μας νά βοηθεῖ νά εὐχαριστοῦνται τά παιδιά τό παιχνίδι. Ποτέ δέν πρέπει νά παραλείπεται τό παιχνίδι στό δημοτικό. Tά παιδιά πρέπει νά ξεμουδιάσουν, νά φωνάξουν, νά ἐκτονωθοῦν, μέσα βέ­βαια σέ λογικά πλαίσια. Aὐτά ὅμως χρειάζονται προετοιμασία καί ἡ προετοιμασία γνώσεις. Kυκλοφοροῦν ἀρ­κετά καλά σχετικά βιβλία ἀλ­λά καί ἡ πείρα τῶν παλαιοτέρων κατηχητῶν εἶναι πο­λύ βοηθητική.

Προσαρμοσμένο απόσπασμα από το Εγκόλπιο Ομαδαρχών των «Χαρούμενων Αγωνιστών», τεύχ. Α’, σσ. 42-43

1 αστεράκι2 αστεράκια3 αστεράκια4 αστεράκια5 αστεράκια (2 ψήφοι, μέσος όρος: 5,00 από 5)
Loading...
Δημοσιεύτηκε: 24 Φεβρουαρίου 2014Κατηγορίες: ΠαιδαγωγικάΕτικέτες: 0 Σχόλια