«Ὅτε δέ εὐδόκησεν ὁ Θεός ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καί καλέσας διά τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἀποκαλύψαι τόν υἱόν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτόν ἐν τοῖς ἔθνεσιν …» Πρός Γαλάτας κεφ. α΄, στιχ.15,16

«Δέν  μᾶς ὠφελεῖ ὅσον πρέπει τό νά ἀποκαλυφθῇ ὁ Χριστός εἰς ἡμᾶς διά τῆς προφορικῆς ἤ γραπτῆς διδασκαλίας˙ πρέπει καί τό ἐσωτερικόν μας ὁλόκληρο νά φωτισθῇ ὑπό τῆς γνώσεως ταύτης μέχρι σημείου, ὥστε νά μορφωθῇ μέσα μας ὁ Χριστός. Δέν ἀρκεῖ νά λάβωμεν ἁπλῶς γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἀληθείας του. Πρέπει νά αἰσθανθῶμεν τόν Χριστόν εἰς τά βάθη μας ὡς διδάσκαλον καί λυτρωτήν μας. Πρέπει ἡ ἀλήθεια του νά καταστῇ κυριαρχούσα ἀρχή καί δύναμις εἰς τήν καρδίαν μας, ρυθμίζουσα τήν ὅλην ζωήν μας.»

Π. Τρεμπέλα, Ὑπόμνημα εἰς τάς Ἑπιστολάς, τομ. 2ος, σελ. 19

 

Ὁ Ἀπ. Παῦλος μᾶς μιλᾶ γιά τήν προσωπική ἀποκάλυψη πού τοῦ ἔγινε ἀπό τόν Χριστό. Ἦταν γιά τόν Ἅγιο Ἀπόστολο μία ἀνεπανάληπτη, μοναδική συνάντηση πού συγκλόνισε  ὁλόκληρο τόν ἐσωτερικό του κόσμο. Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ ὁλοκληρωτική του ἀφοσίωση στό ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ τόσων ψυχῶν. Δίκαια ὀνομάστηκε ἀπό τήν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν.

Καθώς τό ἔργο τῶν κατασκηνώσεων ἔχει ἤδη ξεκινήσει καί ὁ Θεός μᾶς καλεῖ νά μετέχουμε σέ αὐτό μέσα ἀπό διαφορετικούς δρόμους διακονίας, ἄς εὐχόμαστε νά μήν εἶναι μιά στείρα μετάδοση γνώσεων περί χριστιανισμοῦ, ἀλλά βίωμα καί ἀποκύημα τῆς ἐμπειρικῆς γνώσης μας μέ τό Χριστό. Ἔτσι θά ἀποτελέσει καί γιά τά παιδιά μας ὁ χῶρος τῆς κατασκήνωσης, χῶρος ἀλλοίωσης, μεταμόρφωσης καί οὐσιαστικῆς σύνδεσης μέ τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.

1 αστεράκι2 αστεράκια3 αστεράκια4 αστεράκια5 αστεράκια (3 ψήφοι, μέσος όρος: 4,00 από 5)
Loading...
Δημοσιεύτηκε: 3 Ιουλίου 2012Κατηγορίες: ΠνευματικάΕτικέτες: 0 Σχόλια