«Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή»!

Έφθασε ο καιρός της εντονότερης συμμετοχής μας στο νοητό πόλεμο, όπου ήλθε να βάλει στον κόσμο ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Γι’ αυτή την περισσότερο συνειδητή συμμετοχή μας στο νοητό πόλεμο ο μεγάλος αγωνιστής και λόγιος Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στα «Πνευματικά Γυμνάσματα» γράφει:

«Συλλογίσου ἀγαπητέ, ὅτι τριῶν λογιῶν ἄνθρωποι ἀκολουθοῦν τόν Χριστόν εἰς αὐτόν τόν πόλεμον.

Ἡ α΄ τάξις, εἶναι ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων ὅπου τόν ἀκολουθοῦν μέ τόν λογισμόν μόνον, οἱ ὁποῖοι στεκόμενοι ἀπό μακράν θαυμάζουσι μέ τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ τοῦ πολέμου, ἀλλά δέν κάμνουν ποτέ ἀπόφασιν νά πιάσουν τά ἅρματα διά νά πολεμήσουν καί αὐτοί καί νά νικήσουν.. καθώς Αὐτός ζητεῖ, νικώμενοι ἀπό τήν ἀργίαν.

Ἡ β΄ τάξις, εἶναι ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων ὅπου πιάνουν μέν τά ἅρματα καί βγαίνουν εἰς τόν κάμπον, ἀλλά θέλουν νά πολεμοῦν καθώς τους ἀρέσει, μεταχειριζόμενοι ἐκεῖνα τά μέσα και ὄργανα ὅπου εἶναι κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ· θέλοντες νά πηγαίνουν ἐμπρός ἀπό τόν Κύριον, καί ὄχι νά τόν ἀκολουθοῦν· ἤγουν θέλουν να πολεμοῦν τά πάθη των καί τόν διάβολον, ἀλλά μέ ἀναπαυτικήν ζωήν καί ἰδιορρυθμίαν καί ὑπερηφάνειαν.

Ἡ γ΄ τάξις εἶναι ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι μολονότι καί εἶναι βεβαιωμένοι, ὅτι ὅλον τόν καλόν τῆς ψυχῆς τους και ὅλη ἡ δόξα ὅπου ἠμποροῦν νά δώσουν εἰς τον Θεόν, στέκεται εἰς τό νά μιμοῦνται τά παραδείγματα τοῦ Χριστοῦ· μολονότι καί ἀφιερώνονται εἰς Αὐτόν, διά νά τούς ὁδηγῇ Ἐκεῖνος, καθώς θέλει· μ’ ὅλον τοῦτο πάλιν οἱ εὐλογημένοι δέν κινοῦνται ἀφ’ ἑαυτοῦ των εἰς τόν πόλεμον, ἀλλά μέ συμβουλήν πνευματικῶν πατέρων μεταχειρίζονται τά μέσα, καί μέ τελείαν ἐκκοπήν τοῦ θελήματός των. Ὅθεν εἶναι ἑτοιμασμένοι διπλῶς καί νά ἀκολουθοῦν τόν Κύριον εἰς τον πόλεμον κατά τῶν ἐχθρῶν καί νά τόν ἀκολουθοῦν διά μέσου ἐκείνης τῆς στράτας ὅπου ὁ Κύριος θέλει νά τόν ἀκολουθοῦν…

Ἡ α΄ τάξις εἶναι ψυχρά καί ἀργή. Ἡ β΄ εἶναι χλιαρά καί ὀκνηρά. Ἡ γ´ εἶναι θερμή καί ἐπιμελής.

* * *

Ὕστερα «Συλλογίσου ἀγαπητέ, ὅτι εἶναι τρεῖς τρόποι καί βαθμοί, μέ τούς ὁποίους ἀποφασίζουν οἱ ἄνθρωποι νά ἀκολουθοῦν τόν Χριστόν καί νά νικοῦν εἰς αὐτόν τόν πόλεμον ὅπου μεταχειρίζονται ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν.

Ὁ α´ βαθμός εἶναι, τό νά ὑποταχθῇ ὁ ἄνθρωπος εἰς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά ἐναγκαλισθῇ τόν σταυρόν τοῦ λυτρωτοῦ τόσον καλά ὅπου νά θέλῃ καλλίτερα νά χάσῃ την ζωήν, παρά νά παραβῇ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά πράξῃ καμμίαν θανάσιμον ἁμαρτίαν.

Ὁ β´ βαθμός εἶναι τό νά ἑνωθῇ ὁ ἄνθρωπος μέ τό θέλημα τοῦ Κυρίου και μέ τόν σταυρόν του τόσον ἀχωρίστως, ὅπου νά ἀποφασίζῃ καλλίτερα νά ἀποθάνῃ πάρεξ νά μή ἀρέσῃ εἰς τόν Κύριον καί νά πράξῃ ἐν γνώσει καί θεληματικῶς κανένα ἁμάρτημα ἄς ἦναι καί συγγνωστόν καί παραμικρόν. . .

Ὁ γ´ βαθμός στέκεται, εἰς τό νά τελειώνῃ τινάς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τήν μίμησιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τόσην τελειότητα ὅπου ἐάν ἦτο τρόπος νά προξενήσουν εἰς τήν ψυχήν του σωτηρίαν παρομοίως ἡ πτωχεία καί ὁ πλοῦτος· ἡ καταφρόνησις καί ἡ δόξα· ἡ ἀνάπαυσις καί ἡ θλίψις· αὐτός ὅμως ὑπό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ κινούμενος νά ἐκλέγῃ καλλίτερα τήν πτωχείαν, παρά τόν πλοῦτον· τήν καταφρόνησιν παρά τήν δόξαν· τήν θλίψιν εἰς τον σταυρόν παρά τήν ἀνάπαυσιν· καί τοῦτο νά το κάμνῃ, διά νά ὑποτάξῃ περισσότερον τάς αἰσθήσεις του, διά νά παρομοιάσῃ καλλίτερα με τόν Κύριόν μας, ὅπου ἔκαμε μίαν τοιαύτην ἐκλογήν δι’ ἀγάπην μας.

Ὦ καλότυχος ἐσύ ἀδελφέ, ἀνίσως καί ὁ Κύριος ἡμῶν ἤθελε σέ ἀξιώσῃ διά νά τόν δουλεύῃς εἰς αὐτόν τόν γ΄ βαθμόν, καί νά ἔλθῃς ὄχι μόνον ἀπό τό κακόν εἰς τό καλόν ὡσάν ἐκείνους ὅπου εἶναι εἰς τόν α΄ βαθμόν· ὄχι μόνον ἀπό τό καλόν εἰς τό καλλίτερον ὡσάν ἐκείνους ὅπου εἶναι εἰς τόν β΄, ἀλλά ἀπό τό καλλίτερον νά ἔλθῃς εἰς το κάλλιστον.»

Καλή Σαρακοστή, καλόν ἀγώνα!

Περιοδικό «Ἡ Δράση μας», Τεῦχος 476, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010


Σχετικές-επίκαιρες αναρτήσεις

Κατηχητικά θέματα

Σχετικά με την περίοδο της Μ. Τεσσαρακοστής

Επίκαιρα αγιολογικά

Κείμενα
Προβολές
  • Ορθοδοξία σε όλο τον κόσμο! (Προβολή βίντεο γνωριμίας με Ορθόδοξες γωνιές του πλανήτη μας που μπορεί να συνδυαστεί με την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Διάρκεια: 10′ )
1 αστεράκι2 αστεράκια3 αστεράκια4 αστεράκια5 αστεράκια (Καμία βαθμολόγηση προς το παρόν.)
Loading...
Δημοσιεύτηκε: 27 Φεβρουαρίου 2012Κατηγορίες: ΕπίκαιραΕτικέτες: 1 Comment

One Comment

  1. Δωρόθεος 10 Μαρτίου 2012 at 13:07

    Σαγηνευτικός ο λόγος του Αγίου!
    Και νομίζω αυτό που ελκύει την προσοχή του αναγνώστη είναι ότι ο Άγιος μιλάει προσωπικά. Απευθύνεται στον καθένα μας ξεχωριστά! Αγγίζει την ψυχή του αναγνώστη!

    Καλή δύναμη στον αγώνα μας για να βρεθούμε στην γ΄ τάξη και στον γ΄ βαθμό. Αμήν…

Αφήστε ένα σχόλιο