Παλαιά Διαθήκη

1) Ποιός συνέγραψε τήν Πεντάτευχο καί ἀπό ποιά βιβλία ἀποτελεῖται αὐτή; (Μωυσῆς – Γένεση, Ἔξοδο, Λευιτικόν, Ἀριθμούς, Δευτερονόμιον).

2) Ποιός ἀπό τούς γιούς τοῦ Νῶε κορόιδεψε τόν πατέρα του καί τιμωρήθηκε γι’ αὐτό; (Χάμ).

3) Ποιός φιλοξένησε τούς τρεῖς ἀγγέλους; (Ἀβραάμ).

4) Ποιός ἦταν ὁ τελευταῖος γιός τοῦ Ἰακώβ; (Βενιαμίν).

5) Ποιόν εἶχαν οἱ Ἰσραηλίτες ἀρχηγό ὅταν εἰσέρχονταν στή γῆ τῆς ἐπαγγελίας; (Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ).

6) Ποιός Κριτής ἔχασε τή δύναμή του ὅταν τοῦ ἔκοψαν τά μαλλιά; (Σαμψών).

7) Ποιός ὁ πρῶτος βασιλιάς τοῦ ἰσραηλιτικοῦ ἔθνους; (Σαούλ).

8 ) Ποιός βασιλιάς εἶναι γνωστός γιά τήν σοφία του; (Σολομῶν).

9) Γιά ποιόν εἶπε ὁ Θεός ὅτι «βρῆκα ἄνθρωπο κατά τήν καρδιά μου, ὁ ὁποῖος θά μοῦ κάνει ὅλα τά θελήματα»; (Γιά τόν Δαβίδ).

10) Ποιόν προφήτη ἔστειλε ὁ Θεός στούς κατοίκους τῆς Νινευή γιά νά τούς κηρύξει μετάνοια; (Ἰωνᾶ).

11) Ποιός προφήτης εἶδε τόν καθήμενο σέ θρόνο ὑψηλό καί γύρω Του τά Σεραφείμ νά κράζουν «Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος σαβαώθ, πλήρης πᾶσα ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ»; (Ἡσαΐας).

12) Ποιοί εἶναι οἱ δύο δίκαιοι τῆς Π.Δ. πού δέν πέθαναν; (Ἐνώχ καί Ἠλίας).

13) Σέ ποιό βιβλίο τῆς Π.Δ. ἱστορεῖται ἡ ζωή τοῦ προφήτη Ἠλία; (Γ΄ Βασ.).

14) Ἀναφέρετε δύο γεγονότα τῆς Π.Δ. πού ἀποτελοῦν προτυπώσεις τοῦ σταυροῦ.

15) Ποιόν προφήτη καί πόσες φορές ἔριξαν στόν λάκκο τῶν λεόντων; (Δανιήλ – δύο).

Καινή Διαθήκη

1) Πόσα εἶναι τά Εὐαγγέλια καί ποιά; (4 – κατά Ματθ., Μᾶρκον, Λουκ. καί Ἰω.).

2) Ποιός συνέγραψε τίς «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων»; (Λουκᾶς).

3) Ποιό τό τελευταῖο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς; (Ἀποκάλυψις).

4) Ποιοί ἀπό τούς συγγραφεῖς τῶν βιβλίων τῆς Κ.Δ. ἀνήκουν στούς 12 Ἀποστόλους καί

ποιά βιβλία ἔγραψαν; (1. Ματθαῖος – κατά Ματθ. Εὐ. 2. Ἰω. – κατά Ἰω., Α΄, Β΄, Γ΄ Ἰω., Ἀποκ.

3. Πέτρος – Α΄, Β΄ Πέτρου).

5) Σέ ποιό χωριό γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς; (Βηθλεέμ).

6) Ποιοί οἱ γονεῖς τοῦ Ἰησοῦ; (Ἡ μητέρα του ἦταν ἡ Μαριάμ, πατέρα ὡς ἄνθρωπος δέν εἶχε).

7) Σέ τί ἡλικία ξεκίνησε ὁ Κύριός μας τήν δημοσία δράση Του; (30 ἐτῶν).

8 ) Ποιό ἦταν τό πρῶτο Του θαῦμα; (Ἡ μετατροπή τοῦ ὕδατος σέ οἶνο στήν Κανᾶ).

9) Ποιός μαθητής περπάτησε πάνω στά κύματα; (Πέτρος).

10) Ποιός ἦταν ὁ ἠγαπημένος μαθητής τοῦ Κ. ἡμῶν Ἰ. Χριστοῦ; (Ἰωάννης).

11) Ποιός ἐκ τῶν δώδεκα ἦταν τελώνης πρίν ἀπό τήν κλήση του; (Ματθαῖος).

12) Στά Εὐαγγέλια ἀναφέρονται τρεῖς ἀναστάσεις νεκρῶν ἀπό τόν Κύριο. Ποιές;

(Τῆς κόρης τοῦ Ἰαείρου, τοῦ γιοῦ τῆς χήρας στή Ναΐν καί τοῦ Λαζάρου).

13) Σέ ποιό βιβλίο τῆς Κ.Δ. ἱστορεῖται ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατά τήν Πεντηκοστή; (Πράξεις).

14) Ποιός ἦταν ὁ Ἀπόστολος πού ἐκοπίασε περισσότερο ἀπό τούς ἄλλους Ἀποστόλους; (Παῦλος).

15) Ἀναφέρετε μέ τή σειρά ὅλα τά βιβλία τῆς Κ.Δ.

1 αστεράκι2 αστεράκια3 αστεράκια4 αστεράκια5 αστεράκια (6 ψήφοι, μέσος όρος: 4,83 από 5)
Loading...
Δημοσιεύτηκε: 7 Ιανουαρίου 2012Κατηγορίες: Κατασκήνωση, Κατηχητικό/ΟμάδαΕτικέτες: 0 Σχόλια